Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement in PDF

Wedstrijdregelement

ALGEMEEN

ARTIKEL 1:
De algemene voorwaarden zoals deze verbonden zijn aan de Vispas dienen strikt te worden nageleefd

ARTIKEL 2:
Bij wedstrijden uitgeschreven door H.S.V. Zevenhuizen e.o. vist u volledig op eigen risico.

ARTIKEL 3:
Autobestuurders worden geacht een inzittende verzekering te hebben.

ARTIKEL 4:
H.S.V. Zevenhuizen e.o. is in geval van calamiteiten niet verantwoordelijk voor schade, letsel e.d.:

WEDSTRIJDEN

ARTIKEL 5:
De wedstrijdplaats(-en) worden de avond voor de wedstrijd bekend gemaakt op www.hsvzevenhuizen.nl of per email.
Tevens kan telefonisch contact worden gezocht met een wedstrijdcommissaris.

ARTIKEL 6:
Laat geen landhekken openstaan en veroorzaak geen schade aan afrasteringen e.d.
Doorkruisen van agrarische gronden is niet toegestaan, deze dienen belopen te worden vanaf de zijkanten van de percelen.

ARTIKEL 7:
Het beschadigen van walkanten, beschoeiingen of oevervegetatie is ten strengste verboden.
Zowel voor aanvang, als tijdens als na afloop van een wedstrijd dient de nodige stilte in acht te worden genomen.

ARTIKEL 8:
Afval dient mee te worden genomen naar huis, een visplek dient netjes achter gelaten te worden.

ARTIKEL 9:
Borden met “Verboden toegang” of andere verbodsbepalingen worden op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers in acht genomen.

ARTIKEL 10:
Tijdens wedstrijden mag er niet worden gevist vanuit boten.
Overzetten is niet toegestaan, mits men gebruik maakt van een officiële veerpont.

ARTIKEL 11:
Het vertrek is altijd stipt op tijd.
Deelnemers die te laat zijn of die een wedstrijd eerder verlaten dienen dit te melden bij het bestuur.

ARTIKEL 12:
Het bestuur geeft aan waar de stopplekken zijn, afwijken van de aangewezen stopplekken is niet toegestaan.
Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan zich met een auto te verplaatsen.
Het bestuur kan een deelnemer toestemming geven eerder te vertrekken dan de aangegeven vertrektijd. Eventuele medereizigers dienen op de aangegeven stopplek te wachten.

ARTIKEL 13:
Het bestuur geeft op de stopplek aan wanneer de deelnemers zich naar de visplek mogen begeven.
Het bestuur controleert of de deelnemers zich houden aan de opgegeven eindtijden

ARTIKEL 14:
Tenzij anders aangegeven dienen deelnemers een onderlinge afstand van minimaal 12 meter in acht te nemen. Hiervan kan worden afgeweken wanneer hier overeenstemming is bereikt met een naburige deelnemer.

ARTIKEL 15:
Er mag worden gevist met 2 hengels waarvan de haak is voorzien van aas.
Dit is alleen van toepassing tijdens wedstrijden uit de zomercompetitie. Bij overige wedstrijden wordt aangegeven met hoeveel en welke hengels er mag worden gevist.

ARTIKEL 16:
Alleen vissen met de wettelijke minimum maat tellen mee voor de totale vangst.
Vissen die onder de maat zijn dienen direct te worden teruggezet.
De vissen snoek, snoekbaars, graskarper en paling mogen niet ter weging worden aangeboden.

ARTIKEL 17:
De gevangen vis wordt na de wedstrijd gemeten, geteld en gewogen.
Het wegen van de vangst dient te gebeuren door middel van een zak.
Het wegen moet worden uitgevoerd door minimaal twee deelnemers.

ARTIKEL 18:
Ter weging ongeboden ondermaatse vis en vissoorten genoemd in artikel 16 worden bestraft met een aftrek van 5 punten.
Wanneer het niet naleven van dit artikel driemaal per wedstrijd wordt geconstateerd volgt diskwalificatie van desbetreffende wedstrijd.
Per gevangen vis ontvangt een deelnemer één punt, tevens ontvangt een deelnemer per vijftig gram vis één punt.

ARTIKEL 19:
Wanneer een deelnemer één of meerdere artikelen niet naleeft kan het bestuur besluiten de deelnemer te diskwalificeren.

ARTIKEL 20:
Protesten dienen direct na afloop van een wedstrijd ingediend te worden bij het bestuur. Voor zover dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 21:
Dit reglement treedt inwerking één dag nadat deze is vastgesteld bij een algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur van H.S.V. Zevenhuizen e.o.

ARTIKEL 22:
Dit reglement wordt aangehaald als Wedstrijdreglement H.S.V. Zevenhuizen e.o.2010.